مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی باهمکاری انجمن اصول فقه برگزار می کند؛ کرسی ترویجی روش شناخت فقهی موضوعات عرفی