بیانیه موسسه موضوع شناسی احکام فقهی درخصوص وظیفه مؤمنان نسبت به روزه ماه مبارک رمضان در سال جاری