بیانیه مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در مورد بازگشایی مساجد و مشاهد مشرفه