صوت درس موضوع شناسی جزا و جرم شناسی اختصاصی۲ «استاد عالمی»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین عالمی موضوع شناسی جزا و جرم شناسی اختصاصی۲ اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۱/۹ جهت...

روش تحقیق

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ دکتر جهانبین و دکتر حبیبی روش تحقیق اول ۹۶/۱۱/۷ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۱۴ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۲/۵ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید  Powered...

اصول و مبانی موضوع شناسی۲ «استاد ظهیری»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام والمسلمین شیخ عباس ظهیری اصول و مبانی موضوع شناسی ۲ اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۷ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۱/۱۴ جهت...

درس کلیات و اصول علم اقتصاد متعارف «استاد بیدار»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین محمد بیدار موضوع شناسی کلیات و اصول علم اقتصاد متعارف اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت...

صوت درس موضوع شناسی قواعد فقهی (استاد حسینی)

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین حسینی موضوع شناسی قواعد فقه جزائی اول ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۸ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۱/۹ جهت گوش کردن...

صوت درس موضوع شناسی پول و بانکداری متعارف «استاد سید محمد تقی علوی»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی علوی موضوع شناسی پول و بانکداری متعارف اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت...

نشست علمی «موضوع شناسی حریم و حدود املاک»

نشست علمی موضوع شناسی حریم و حدود املاک روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۴ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ در سالن جلسات موسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار...