درس کلیات و اصول علم اقتصاد متعارف «استاد بیدار»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین محمد بیدار موضوع شناسی کلیات و اصول علم اقتصاد متعارف اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت...

صوت درس موضوع شناسی قواعد فقهی (استاد حسینی)

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین حسینی موضوع شناسی قواعد فقه جزائی اول ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۸ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۱/۹ جهت گوش کردن...

صوت درس موضوع شناسی جزا و جرم شناسی اختصاصی۲ «استاد عالمی»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین عالمی موضوع شناسی جزا و جرم شناسی اختصاصی۲ اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۱/۹ جهت...

روش تحقیق

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ دکتر جهانبین و دکتر حبیبی روش تحقیق اول ۹۶/۱۱/۷ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۱۴ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۲/۵ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید  Powered...

اصول و مبانی موضوع شناسی۲ «استاد ظهیری»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام والمسلمین شیخ عباس ظهیری اصول و مبانی موضوع شناسی ۲ اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۷ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۱/۱۴ جهت...

صوت درس موضوع شناسی پول و بانکداری متعارف «استاد سید محمد تقی علوی»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی علوی موضوع شناسی پول و بانکداری متعارف اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت...

اخبار ما را در پیام رسان‌های داخلی دنبال کنید

موسسه موضوع شناسی احکام فقهی به منظور عینیت بخشیدن به شعار"حمایت از کالای ایرانی در فضای مجازی" از پیام رسان تلگرام خارج و فعالیت...