بازدید مدیر موسسه موضوع شناسی احکام فقهی از سازمان ملی استاندارد ایران

مدیر موسسه موضوع شناسی احکام فقهی در تاریخ 1397/04/02 به همراه معاونت محترم علمی و مدیریت محترم گروه پزشکی و تغذیه ضمن بازدید از...

توضیحاتی پیرامون جدول قیمت ارقام خوراکی عمده در استانها جهت زکات فطره، فدیه و...

توضیحاتی پیرامون جدول قیمت ارقام خوراکی عمده در استانها نرخ اقلام خوراکی عمده که می توان بر اساس آنها زکات فطره ، کفاره و...

درس کلیات و اصول علم اقتصاد متعارف «استاد بیدار»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین محمد بیدار موضوع شناسی کلیات و اصول علم اقتصاد متعارف اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت...

صوت درس موضوع شناسی قواعد فقهی (استاد حسینی)

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین حسینی موضوع شناسی قواعد فقه جزائی اول ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۸ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۱/۹ جهت گوش کردن...

صوت درس موضوع شناسی جزا و جرم شناسی اختصاصی۲ «استاد عالمی»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام و المسلمین عالمی موضوع شناسی جزا و جرم شناسی اختصاصی۲ اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۲ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۱/۹ جهت...

روش تحقیق

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ دکتر جهانبین و دکتر حبیبی روش تحقیق اول ۹۶/۱۱/۷ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۱۴ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۲/۵ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید  Powered...

اصول و مبانی موضوع شناسی۲ «استاد ظهیری»

ردیف استاد مربوطه نام درس جلسه تاریخ صوت درس ۱ حجت الاسلام والمسلمین شیخ عباس ظهیری اصول و مبانی موضوع شناسی ۲ اول ۹۶/۱۱/۱ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۲ دوم ۹۶/۱۱/۷ جهت گوش کردن صوت کلیک کنید ۳ سوم ۹۶/۱۱/۱۴ جهت...