دوره تربیت و جذب پژوهشیار”دوره دوم”

پژوهشگران عزیز قبل از تکمیل فرم بایستی مقالات مبانی و روش شناخت موضوعات فقهی را مطالعه کرده باشند.

جهت مطالعه کلیک نمایید.

جهت اطلاع
1- پذیرش دوره تا 8 مهرماه
2- دعوت به مصاحبه از 10مهرماه
3- برگزاری دوره از نیمه دوم مهرماه تا پایان آذرماه
* هفته ای یک جلسه کلاس،یک جلسه مباحثه و یک کار علمی

آشنایی با نرم افزارهای نور و آفیس
مقالات را مطالعه کرده ام
عکس پرسنلی
تصویر صفحات شناسنامه
تصویرکارت ملی
تصویرمدرک سطح 4
رزومه پژوهشی