آیا در پایان دوره گواهی  از طرف مؤسسه به دانش پژوهان ارائه می گردد؟ کسانی که در دوره موفق شوند و به دوره تکمیلی راه پیدا کنند گواهی پایان دوره ارائه می گردد.