فرم ارسال مقالات برای ارزیابی و چاپ در دوفصلنامه علمی‌تخصصی موضوع‌شناسی فقهی

باسمه تعالی

پژوهشگران می‌توانند پس از مطالعه دقیق اساسنامه، راهنمای نویسندگان و مقالات نمومه نسبت به تکمیل فرم اقدام ومقاله خود را برای ارزیابی و چاپ در دو فصلنامه موضوع‌شناسی فقهی ارسال نمایند.

تکمیل فرم