[rank_math_breadcrumb]

موضوع شناسی بانک خون بند ناف

چکیده

خون بند ناف، یکی از منابع غنی سلول‌های بنیادی خون‌ساز است و استفاده از آن برای پیوند سلول‌های بنیادی در اولویت است؛ ولی چون از این طریق استفاده نمی‌شود با بهره‌گیری از سلول‌های بنیادی مغز استخوان جبران می‌شود. افزون بر این سلول‌های بنیادی خون بند ناف از مزایای فروانی برخوردار است که استفاده از آن را بر دیگر منابع سلول‌های بنیادی مقدّم می‌دارد. کشف وجود سلول‌های بنیادی فراوان در خون بند ناف و نیاز برای ذخیره‌سازی آن موجب شکل‌گیری بانک‌های ذخیره خون بند ناف گردیده و در پی آن برای تعیین احکام فقهی آن نیازمند موضوع‌شناسی دقیق و بررسی‌های جدید می‌باشد، در این نوشتار به بررسی تعاریف، تاریخچه، شیوه‌های تهیه خون بند ناف، سیستم نگه‌داری خون بند ناف در بانک، کاربردهای آن و احکام فقهی آن پرداخته می‌شود و این نتیجه حاصل می‌آید که شناسایی دقیق موضوع یک پدیده  نوپیدا می‌تواند، راه را برای استنباط دقیق احکام آن بگشاید و فقیهان را در اجتهاد ژرف‌اندیشانه یاری بخشد. امروزه با پیشرفت دانش پزشکی، خون بند ناف و بانک‌های مرتبط با آن از گستره موضوع‌شناسی وسیعی برخوردار است.

خون بند ناف پس از تهیه دارای ارزش و مالیت فراوانی خواهد بود، از این رو خرید و فروش آن دارای اعتبار و امضای شارع قرار می‌گیرد، نجاست یا دگر عناوین منطبق شده نمی‌تواند از ارزش آن بکاهد و آن را به شیء بی‌ارزش و غیر قابل معامله تبدیل نماید. اما تصرف پدر در آن باید بر اساس مصلحت طفل صورت پذیرد، در مواردی که فروش آن برای طفل زیانبار باشد، تصرف و بیع خون بند ناف نافذ نخواهد بود. اعراض اولیای طفل سبب می‌شود تا پزشک یا کادر مربوطه بتوانند اقدام به جمع‌آوری و ذخیره‌سازی خون بند ناف نمایند.

واژگان کلیدی: خون بند ناف، سلول‌های بنیادی، بانک خون بند ناف. احکام فقهی خون بند ناف.

Powered by WPeMatico