فرم ثبت نام سومین دوره تربیت پژوهشیار-1403

1- دفاع از پایان نامه سطح 3 حوزه
2- دارای سوابق و فعالیت پژوهشی(مقاله - کتاب)
3- آشنایی با نرم افزارهای نور و آفیس
4- قبولی در مصاحبه

عکس پرسنلی
تصویرکارت ملی
تصویرمدرک سطح 4
رزومه پژوهشی

1- اعطای گواهی پایان دوره
2- اولویت بکارگیری افراد در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مرکز
3- پرداخت کمک هزینه تحصیلی