اطلاعیه پذیرش طلبه وظیفه در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی

پذیرش طلبه وظیفه در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی به استحضار اعزه طلاب و روحانیون