مسیر جاری: موزه موضوعات احکام»پرندگان ایران»شاهین سانان»عقاب، باز ،لاشخور
عقاب، باز ،لاشخور

عقاب، باز ،لاشخور

سنقر تالابي

اندازه: 48 تا 55 سانتي متر

مشخصات:

     پرنده اي است شکاري که از ديگر سنقرها بزرگ تر و درشت جثه تر است، بال هاي نسبتاً پهني دارد و نر و ماده آن داراي رنگ پر و بال متفاوتي هستند، پرندة نر پر و بالي به رنگ قهوه اي دارد که به ويژه در ناحيه سينه رگه رگه نخودي است، شاه پرهاي اوليه مشکي، شاه پرهاي ثانويه خاکستري رنگ و شانه و بال ها قهوه اي رنگ مي باشند،

سنقر گندم زار

اندازه: 40 تا 46 سانتي متر

مشخصات:

     پرنده اي شکاري است با دمي بلند و بال هاي دراز که پرنده نر و ماده از لحاظ رنگ پر و بال بسيار با يکديگر متفاوت هستند، پرندة نر سر، سينه، سطح پشتي و بال هايي به رنگ خاکستري دارد، پرهاي سطح شکمي و پرهاي ران پا سفيد هستند و داراي رگه هاي قهوه اي مشخصي مي باشند، شاه پرهاي اوليه بال سياه و پرهاي زير بال و شاه پرهاي ثانويه سفيد مي باشند 

سنقر سفيد

اندازه: 43 تا 48 سانتي متر

مشخصات:

     پرنده اي شکاري است با بال هاي دراز که معمولاً در ارتفاع کم پرواز مي کند، رنگ پرنده نر و ماده با يکديگر متفاوت است، پرنده هاي ماده کمي بزرگ ترند و وزن بيشتري نسبت به پرنده هاي نر دارند، پرندة نر سطح پشتي سفيد مايل به خاکستري و سطح شکمي سفيد رنگي دارد، از سنقر خاکستري نر کم رنگ تر و کوچک تر است،

سنقر خاکستري

اندازه: 43 تا 50 سانتي متر

مشخصات:

     پرنده اي شکاري است که دمي بلند و بال هاي درازي دارد، رنگ پرنده نر و ماده با يکديگر متفاوت است، هم چنين ماده ها کمي بزرگ تر هستند و وزن بيشتري نسبت به پرنده هاي نر دارند، پرندة نر سر، سينه، سطح پشتي و دم خاکستري رنگي دارد، پرهاي سطح شکمي و پرهاي پا سفيد هستند و هم چنين دمگاه سفيد مشخصي دارد،

عقاب مارخور

اندازه: 64 تا 72 سانتي متر

مشخصات:

     پرنده اي است شکاري با سر گرد و بزرگ، سطح شکمي سفيد و پشت تيره، سر اين پرنده به رنگ قهوه اي تيره مي باشد و معمولاً پرهاي پشت سرش حالت دار است، منقاري کوچک و چشماني به رنگ زرد مايل به نارنجي دارد و پرهاي اطراف چشمانش خاکستري هستند،

دال پشت سفيد

اندازه: 84 سانتي متر

مشخصات:

پرنده اي است از خانواده لاشخورها، با سر و گردني بدون پر، بال هاي بسيار پهن و دمي کوتاه، رنگ پر و بال و بدن اين پرنده قهوه اي مايل به سياه، شاه پرهاي اوليه سياه و شاه پرهاي ثانويه اش به رنگ خاکستري نقره اي مي باشند، پوش پرهاي زير بال و پرهاي پشت کمر و دمگاهش سفيد اند که در تضاد با پرهاي ديگرش مي باشند،

دال

اندازه: 95 تا 103 سانتي متر

مشخصات:

پرنده اي است از خانواده لاشخورها با گردني دراز و بال هاي پهن و بسيار بلند، پر و بال اين پرنده به رنگ قهوه اي خاکي است و شاه پرهاي اوليه و ثانويه اش به رنگ قهوه اي تيره مي باشند، پرهاي پشت کمرش بلند است و به خصوص در موقع تهاجم حالت افشان به خود مي گيرند. دمي کوتاه و تيره رنگ و سري کوچک دارد.

دال سياه

اندازه: 95 تا 105 سانتي متر

مشخصات:

     پرنده اي است با بال هاي بزرگ که به اعتقاد برخي پرنده شناسان بزرگ ترين پرنده شکاري جهان است، طول بال هاي اين پرنده در حالت بالباز به بيش لز سه متر نبز مي رسد، پر و بال اين پرنده به طور کلي قهوه اي تيره نزديک به سياه است و بر روي پشتش داراي پرهاي نسبتاً بلندي است، سر و گردنش بدون پر و داراي پوستي به رنگ خاکستري روشن مايل به آبي تا صورتي است.

هما

اندازه: 102 تا 110 سانتي متر

مشخصات:

     پرنده اي است از خانواده لاشخورها که به وسيله بدن کشيده و بال هاي بلند و دم لوزي شکلش در پرواز از ساير لاشخورها قابل تشخيص است. رنگ کمرش قهوه اي تيره است و با پرهاي بلند و بزرگي پوشيده شده که طرح راه راه منظم و زيبايي را بر روي کمرش پديدار مي نمايد، سر، گردن و سطح شکميش حنايي رنگ است

کرکس

اندازه: 53 تا 65 سانتي متر

مشخصات:

     لاشخور سفيد و کوچکي است با بال هاي دراز و سري بدون پر که پرهاي گردنش انبوه و حالت افشان دارد، اين پرنده داراي پر و بالي به رنگ سفيد و شاه پرهاي اوليه و ثانويه سياه رنگي مي باشد که در حالت پرواز تضاد رنگي شديد در بال ها ايجاد مي کند، سرش بدون پر و داراي پوستي به رنگ زرد است که اطراف چشم پرنده را احاطه کرده است،

صفحه1 از4