بازدید مجازی از موزه

پرندگان ایران
حشرات
عبادات
گنجینه فقها
پرندگان و چهارپایان
آسیب‌های اجتماعی
اقتصادی
آبزیان

بازدید از موزه فقه و زندگی با هماهنگی قبلی از طریق تماس با شماره۳۲۹۱۶۲۸۱-۰۲۵ برای تمامی گروه ها و بازدیدکنندگان امکان پذیر می باشد.