آئین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی

  • آئین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی:
  1. آیین نامه نشست های علمی پژوهشی (دانلود)
  2. دستورالعمل و فرآیند پژوهش (دانلود)
  3. راهنمای پژوهشهای موضوع شناسانه (دانلود)
  4. روش جاری تشکیل شورای پژوهش (دانلود)