این بخش به شناخت موضوعات کاربردی مربوط به مکلّفان اختصاص دارد.