پژوهش‌های متوقف شده گروه پژوهشی حقوقی و عبادی

پژوهش‌های متوقف شده گروه پژوهشی حقوقی و عبادی

  1. موضوع شناسی توبه در جرائم حدی و تعزیری
  2. موضوع شناسی خلاف بین شرع
  3. موضوع شناسی فعل حرام غیر منصوص در قانون
  4. موضوع شناسی قتل عمد، شبه عمد و خطای محض
  5. موضوع شناسی بلاد کبیره
  6. موضوع شناسی سفرهای حرام و مصادیق آن
  7. موضوع شناسی ماهیت سفر شرعی