پژوهش‌های منتشر شده گروه حقوقی و عبادی

پژوهش‌های منتشر شده گروه حقوقی و عبادی

  1. تحقیق و تصحیح کتاب غایه التعدیل فی معرفه الاوزان والمکاییل (احیاء تراث)
  2. تحقیق و تصحیح کتاب تحفه الاجله فی معرفه القبله (احیاء تراث)
  3. تحقیق و تصحیح کتاب قبله شناسی (احیاء تراث)
  4. دستگاه مکانیزه شستشوی اموات (متن پژوهش)