پژوهش‌های منتشر شده گروه حقوقی و عبادی

پژوهش‌های منتشر شده گروه حقوقی و عبادی

  1. تحقیق و تصحیح کتاب غایة التعدیل فی معرفة الاوزان والمکاییل (احیاء تراث) (چکیده)
  2. تحقیق و تصحیح کتاب تحفة الاجلة فی معرفة القبله (احیاء تراث)
  3. تحقیق و تصحیح کتاب قبله شناسی (احیاء تراث)
  4. موضوع شناسی رشوه (چکیده)
  5. موضوع شناسی مسافت شرعی (چکیده)
  6. موضوع شناسی وحدت و تعدد در جرایم