پژوهش‌های در حال انجام گروه حقوقی و عبادی

 • پژوهش‌های در حال انجام گروه حقوقی و عبادی
 1. تعیین اول ماه های قمری
 2.  مانعیت در طهارات ثلاث
 3. شغل و کثیر السفر
 4. موضوع‌شناسی اکراه، اجبار، اضطرار و حرج
 5. موضوع‌شناسی قبله
 6. موضوع شناسی سفر های حرام
 7. موضوع شناسی قتل عمد و شبه عمد
 8. موضوع شناسی اماکن مکه و مدینه
 9. موضوع شناسی خلاف بین شرع
 10. موضوع شناسی توبه در جرایم حدی
 11. موضوع شناسی نفقه در جوامع امروزی
 12. موضوع شناسی عضو
 13. موضوع شناسی وقت