پژوهش‌های در حال انجام گروه حقوقی و عبادی

  • پژوهش‌های در حال انجام گروه حقوقی و عبادی
  1. تعیین اول ماه های قمری
  2.  مانعیت در طهارات ثلاث
  3. موضوع‌شناسی اکراه، اجبار، اضطرار و حرج