پژوهش‌های متوقف شده گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی

پژوهش‌های متوقف شده گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی

  1. موضوع شناسی رقص و پایکوبی
  2. موضوع شناسی غنا و موسیقی
  3. موضوع شناسی قمار و آلات قمار
  4. موضوع شناسی لهو و لعب
  5. موضوع شناسی مقدسات