پژوهش‌های منتشر شده

پژوهش‌های منتشر شده

  1. یکسان سازی نرخ کفارات (به صورت سالیانه)