پژوهش‌های متوقف شده گروه پژوهشی پزشکی و تغذیه

پژوهش‌های متوقف شده گروه پژوهشی پزشکی و تغذیه

 1. موضوع شناسی اسپری زعفران
 2. موضوع شناسی انتخاب جنسیت جنین
 3. موضوع شناسی بانک اسپرم و تخمک
 4. موضوع شناسی پد خون بند
 5. موضوع شناسی تغییر جنس
 6. موضوع شناسی تهیه دارو از مواد حرام
 7. موضوع شناسی خمیر مرغ
 8. موضوع شناسی رنگ کارمین
 9.  موضوع شناسی فترات یسیره
 10. موضوع شناسی فلس در آبزیان
 11. موضوع شناسی کندرویتین
 12. موضوع شناسی کوسه ماهی
 13. موضوع شناسی مرگ ترحمی (یوتازی)
 14. موضوع شناسی مرگ مغزی
 15. موضوع شناسی مواد اعتیاد آور