پژوهش‌های منتشر شده گروه پزشکی و تغذیه

پژوهش‌های منتشر شده گروه پزشکی و تغذیه

  1. اطلس فقهی پرندگان ایران
  2. نرم افزار اطلس فقهی پرندگان
  3. موضوع شناسی ماهی تیلاپیا (متن پژوهش)