پژوهش‌های منتشر شده گروه پزشکی و تغذیه

پژوهش‌های منتشر شده گروه پزشکی و تغذیه

  1. اطلس فقهی پرندگان ایران
  2. نرم افزار اطلس فقهی پرندگان ایران
  3. موضوع شناسی روش های نوین باروری انسان (چکیده)
  4. موضوع شناسی الکل و فراورده‌های الکلی