پژوهش‌های منتشر شده گروه پزشکی و تغذیه

پژوهش‌های منتشر شده گروه پزشکی و تغذیه

  1. اطلس فقهی پرندگان ایران
  2. نرم افزار اطلس فقهی پرندگان ایران
  3. موضوع شناسی ماهی تیلاپیا
  4. موضوع شناسی بانک خون بند ناف
  5. موضوع شناسی روش های نوین باروری انسان
  6. موضوع شناسی الکل و فراورده‌های الکلی