پژوهش های درحال آماده‌‎سازی و انتشار گروه پزشکی و تغذیه

  • پژوهش های درحال آماده‌‎سازی و انتشار گروه پزشکی و تغذیه
  1. اطلس فقهی پرندگان جهان
  2. جراحی زیبایی (پلاستیک) (چکیده)
  3. اختلالات روانی (چکیده)
  4. ترمیم پرده بکارت (چکیده)
  5. موضوع شناسی پیوند اعضاء و بافت (چکیده)
  6. موضوع شناسی محصولات کشاورزی تراریخته (چکیده)
  7. اجزای حرام و مکروه حیوانات حلال گوشت
  8. موضوع شناسی بانک خون بند ناف (چکیده)
  9. موضوع شناسی ماهی تیلاپیا (چکیده)