تفاهم‌نامه همکاری جهت ارتقای کمی و کیفی گنجیه فقهاء و علماء موسسه موضوع شناسی احکام فقهی با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم

تفاهم‌نامه همکاری جهت ارتقای کمی و کیفی گنجیه فقهاء و علماء موسسه موضوع شناسی احکام فقهی با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم

 

miras-farhangi

miras-farhangi1