با پیوند اعضا در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی

  • نویسنده: احسان علی اکبری بوکانی، محمود کریمی

با پیوند اعضا در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی

چکیده:

هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضا از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمی به تحلیل آن پرداخته ایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه می دهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آرای فقها چنین شخصی در قید حیات تشخیص داده شده و قائل به عدم جواز برداشت اعضای وی می شویم. در سراسر این پژوهش به ادله ی قائلین به جواز پیوند اعضا تحت عنوان اشکال، اشاره کرده ایم و با پاسخ به هر یک بر قوت ادلّه ی خویش مبنی بر عدم جواز صحه گذاشته ایم.

ادامه مقاله را اینجا  مشاهد نمایید.