اوراق حق تقدم تسهیلات

چکیده:

با گسترش بانکداری بدون ربا، بانکداران ابزارهای جدیدی را به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود ارائه کردند. در همین راستا بانک مسکن از سال ۱۳۸۴ اقدام به انتشار اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن نموده است. مهم­ترین نکته یک ابزار در بانکداری بدون ربا تطبیق آن با  احکام فقهی است.

این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اطلاعات بانک مسکن به بررسی موضوع شناسانه اوراق حق تقدم می­پردازد. در این بررسی ابتدا فرآیند و عناصر اوراق حق تقدم شناسایی و سپس بر عناوین فقهی تطبیق داده خواهد شد.

اوراق حق تقدم بانک مسکن شرایط مالیت شرعی را دارا بوده و از انواع سه‌گانه فقهی مال تحت عنوان «حق» قرار می­گیرد. منشأ مناسب برای پرداخت این اوراق به سپرده­گذار، امتیاز سپرده­گذار به عنوان شریک در حساب ممتاز بانک است.

کلید واژه: موضوع شناسایی، بانکداری بدون ربا، تسهیلات، اوراق حق تقدم (مسکن)، حساب کوتاه مدت ممتاز

Review
With the expansion of Banking without Riba, bankers offered new tools to provide their customers with better services. In the same way, the Maskan Bank since 2005 has issued a mortgage facility securities. The most important point of a Banking without Riba is its adaptation to jurisprudence
This paper, by analyzing and descriptive method and using the data of the bank, surveys issues of the securities. In this study, first, the process and elements of the securities will be identified and then applied to the jurisprudential topics
the securities has the status of legal finance and from the three types of legal fiqh of the property entitled “Right”. The proper source for paying these securities to the depositor is the depositor’s repayment as a partner on the bank’s account

مخلص
مع توسعه الخدمات البنک اللا ربوی ، قدم المصرفیون أدوات جدیده لتزوید عملائهم بخدمات أفضل.  وبنفس الطریقه، أصدر بنک مسکن منذ عام ۲۰۰۵ سندات مالیه للرهن العقاری. وأهم نقطه فی الخدمات المصرفیه دون الربا هی تطبیقها مع الفقه.
هذه الاوراق من خلال تحلیل وطریقه وصفیه وباستخدام بیانات البنک، تقوم بدراسه قضایا الأوراق المالیه. فی هذه الدراسه، أولا، سیتم تحدید عملیه وعناصر الأوراق المالیه ومن ثم تطبیقها على الموضوعات الفقهیه.
فإن هذه الأوراق لها مالیه شرعیه ومن ثلاثه أنواع المال یقوم تحت عنوان “الحق”.  المصدر الصحیح لاصدار هذه الأوراق المالیه للمودع هو نتیجه المودع لشراکته فی حساب البنک.