لباس شهرت

سوال: پوشش لباس شهرت چه صورت دارد و معيار لباس شهرت چيست؟

 جواب:
حضرت آيت الله خامنه اي: لباس شهرت لباسي است که پوشيدن آن براي شخص بخاطر رنگ يا کيفيت دوخت يا مندرس بودن و علل ديگر مناسب نيست به طوري که اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما مي شود. اجوبه الاستفتائات 2/ 99
حضرت آيت الله بهجت: حرام است و عبارت از لباسي است که از جهت جنس يا رنگ يا نحوه برش و دوخت و مانند آن خلاف شأن و زي پوشنده لباس باشد.

حضرت آيت الله تبريزي: لباسي که در زي شخص نيست آن را بپوشد جايز نيست.
حضرت آيت الله فاضل لنکراني: حرام است و منظور از لباس شهرت لباسي است که ازجهت جنس، رنگ، نوع دوخت وامثال آن به گونه اي باشد که پوشيدن آن عرفا موجب انگشت نما شدن او شود.
حضرت آيت الله صافي گلپايگاني: پوشيدن لباس شهرت جايز نيست و لباس شهرت آن است که پوشيدن آن در نظر عرف براي پوشنده قبيح وموجب وهن باشد.
حضرت آيت الله سيستاني: لباس شهرت لباسي است که موجب تحقير و استهزاء ديگران باشد و بنا بر احتياط واجب نبايد بپوشند.
حضرت آيت الله مکارم شيرازي: بنا بر احتياط واجب بايد انسان از پوشيدن لباس شهرت خودداري کند.
منظور از لباس شهرت لباسي است که جنبه رياکاري دارد ومي خواهد به وسيله آن مثلا به زهد و ترک دنيا مشهور شود، خواه از جهت پارچه يا رنگ آن باشد يا دوخت آن، اما اگر واقعا قصدش ساده پوشيدن است و جنبه ريا کاري ندارد نه تنها جايز است بلکه عملي است شايسته .
حضرت آيت الله جواد تبريزي:
سوال: حکم پوشيدن لباس مختص چيست؟

جواب:

اگر در داخل خانه مورد اضطرار باشد پوشيدن لباس مختص اشکال ندارد و اما در بيرون پوشيدن آن جايز نيست