آب شور رودخانه‌ها

سوال: بعضى از رودخانه‌ها آبشان به حدّى شور است كه قابل شرب و زراعت نيست ، امّا آب نمك گفته نمى‌شود، آيا آبهاى اين قسم چشمه‌سارها و كانالها قابل تطهير و غسل و وضو هست يا خير؟

جواب: اگر آب نمك گفته نمى‌شود ، حكم آب مطلق را دارد.