خوردن خونابه پس از کشيدن دندان

سوال:کسى که دندان مى کشد تا حدود ده ساعت اگر آب دهان خود را که بعضاً با خون همراه است بيرون بريزد، باعث تداوم خونريزى و ضرر به وى مى شود ، از این رو بيمار با گذاشتن گاز روى محلّ دندان کشيده شده، بايد بزاق را که احتمالاً با مقدارى خون همراه است، فرو ببرد تکليف چيست؟

جواب: مادام که مجبور نباشد، خونابه را فرو نبرد و اگر مجبور شد و حرجى است، مانعى ندارد