یادآوری

باتوجه به مأموریت این مؤسسه صرفاً سؤالاتی که درباره موضوعات احکام فقهی می باشد، مطرح شود.

به سؤالاتی که درباره احکام فقهی باشد پاسخ داده نخواهد شد.