صوت دروس استاد نورمحمدی دوره مقدماتی

 

%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c

صوت درس موضوعات پزشکی202331_1d7b5 استاد نورمحمدی(زیدعزه) جلسه اول

صوت درس موضوعات پزشکی202331_1d7b5 استاد نورمحمدی(زیدعزه) جلسه دوم

صوت درس موضوعات پزشکی202331_1d7b5 استاد نورمحمدی(زیدعزه) جلسه سوم

صوت درس موضوعات پزشکی202331_1d7b5 استاد نورمحمدی(زیدعزه) جلسه چهارم

صوت درس موضوعات پزشکی202331_1d7b5 استاد نورمحمدی(زیدعزه) جلسه پنجم

صوت درس موضوعات پزشکی202331_1d7b5 استاد نورمحمدی(زیدعزه) جلسه ششم

صوت درس موضوعات پزشکی202331_1d7b5 استاد نورمحمدی(زیدعزه) جلسه هفتم

صوت درس موضوعات پزشکی202331_1d7b5 استاد نورمحمدی(زیدعزه) جلسه هشتم