آغاز امتحانات نیم سال اول دوره تخصصی موضوع شناسی

امتحانات نیم سال اول دوره تخصصی موضوع شناسی در دو گرایش «موضوع شناسی اقتصادی و بانکداری» و «موضوع شناسی حقوق جزا و جرم شناسی» از روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۱  شروع و تا ۹۶/۱۰/۲۸ ادامه دارد.