صوت دروس دوره تربیت پژوهشیار دی ماه 1400

ردیف استاد موضوع تاریخ جلسه صوت درس
1 حجت الاسلام والمسلمین بیات مبانی و روش شناخت موضوعات فقهی 1400/10/18 اول جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
2 حجت الاسلام والمسلمین بیات مبانی و روش شناخت موضوعات فقهی 1400/10/20 دوم جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
3 حجت الاسلام والمسلمین بیات مبانی و روش شناخت موضوعات فقهی 1400/10/22 سوم جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
4 حجت الاسلام والمسلمین بیات مبانی و روش شناخت موضوعات فقهی 1400/10/25 چهارم جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
5 حجت الاسلام والمسلمین بیات مبانی و روش شناخت موضوعات فقهی 1400/10/27 پنجم جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
6 حجت الاسلام والمسلمین بیات مبانی و روش شناخت موضوعات فقهی 1400/10/29 ششم جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
7 حجت الاسلام والمسلمین خطیبی موضوع‌شناسی بازاریابی شبکه ای 1400/11/02 هفتم جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
8 حجت الاسلام والمسلمین عمادی موضوع‌شناسی الکل 1400/11/04 هشتم جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
9 حجت الاسلام والمسلمین علایی نژاد موضوع‌شناسی تطهیر در ماشین‌های لباسشویی 1400/11/06 نهم جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
10 حجت الاسلام والمسلمین علوی
موضوع‌شناسی بورس
1400/11/09 دهم جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
11 حجت الاسلام والمسلمین علوی موضوع‌شناسی بورس 1400/11/11 یازدهم جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
12 حجت الاسلام والمسلمین خطیبی موضوع‌شناسی رمز ارزها و بیت کوین 1400/11/16 دوازدهم جهت گوش کردن صوت کلیک کنید
13 حجت الاسلام والمسلمین علایی نژاد موضوع شناسی دستگاه مکانیزه شستشوی اموات 1400/11/18 سیزدهم جهت گوش کردن صوت کلیک کنید