[rank_math_breadcrumb]

بازدید دانش پژوهان کارگاه علمی موضوع شناسی از موزه فقه و زندگی

دوره کارگاه علمی موضوع شناسی احکام فقهی روز دوشنبه ۲۶ تیرماه در سالن جلسات مؤسسه موضوع شناسی با همکاری انجمن اصول حوزه علمیه برگزار شد، در ادامه دانش پژوهان بعد از کارگاه عملی از موزه فقه و زندگی (موسسه موضوع شناسی ) دیدن نمودند.

۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۱۵۵۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۲۳۶۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۲۵۱۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۲۵۵۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۳۱۴۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۳۴۱۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۳۴۵۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۳۵۵۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۴۲۳۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۴۴۷۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۵۲۸۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۵۴۳۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۶۱۰۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۶۱۲۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۶۴۷۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۷۵۹۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۸۲۹۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۹۴۱۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۰۹۴۸۲۰۱۷۰۷۱۷_۱۲۱۳۱۷

Powered by WPeMatico