[rank_math_breadcrumb]

دوره های آموزشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی

دوره های در حال برگزاری و اماده برگزاری در نیمسال تحصیلی 96-95 به شرح ذیل می باشد توضیحات را هر بخش متعاقبا اعلام می گردد.

1- ضمن خدمت کارکنان مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی

2- تربیت مربی غذای حلال و پاک برای مرکز حلال ( در دست اقدام)

3-تربیت کارشناس فقه اقتصادی برای وزارت دفاع (در دست اقدام)

4-دوره تکمیلی موضوع شناسی برای دانش پژوهان ممتاز دوره سوم

5- دوره مقدماتی موضوع شناسی  برای دانش پژوهان ورودی جدید