[rank_math_breadcrumb]

روز دانشجو

ویژه نامه روز دانشجو

چند ماهی از کودتای سیاه مرداد نگذشته است، ریچارد نیکسون معاون دولتی که دولت ملی ایران را سرنگون کرده بود برای تثبیت اوضاع و بازدید از دست نشانده خود عزم سفر به ایران دارد. دانشجویان که می‌دیدند تمام دستاوردهای نهضت ملی شدن نفت بر باد رفت، آمدن معاون رئیس جمهور آمریکا برایشان نوعی تحقیر ملت ایران به شمار می‌آمد. دانشجویان دیگر تاب نفوذ و استعمار آمریکایی‌ها را نداشتند، شاه هم هر نوع صدایی از دانشجو را زنگ خطری برای حکومت خود می‌دید. شاه که می‌خواست زهر چشمی از قشر تحصیل کرده بگیرد صبح روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ ارتش را تا دندان مسلح، راهی دانشگاه تهران کرد. خون سه نفر از دانشجویان سال اول دانشگاه تهران، فرش قرمز ریچارد نیکسون شد.

 

معاونت آموزش

Powered by WPeMatico