[rank_math_breadcrumb]

شروع درس موضوع شناسی آیت الله مؤمن

اولین جلسه درس موضوع شناسی آیت الله مؤمن در مرکز موضوع شناسی احکام فقهی برگزار گردید.

عضو فقهای شورای نگهبان، ضمن خرسندی از راه اندازی مرکز موضوع شناسی احکام فقهی نسبت به اهمیت بحث موضوع شناسی و تربیت استاد و نظریه پرداز موضوع شناسی در حوزه علمیه تاکید کردند.

لازم به ذکر است سلسله جلسات درس موضوع شناسی که از هفته های گذشته در مرکز موضوع شناسی احکام فقهی آغاز گردیده با استقبال اساتید و پژوهشگران نخبه حوزه روبرو گشته است.