فراگیران دوره تربیت مربی غذای حلال از کارخانه تولید سوسیس و کالباس بازدید کردند

فراگیران دوره تربیت مربی غذای حلال از کارخانه تولید سوسیس و کالباس بازدید کردند.

در این بازدید که از یکی از کارخانه جات تولید سوسیس و کالباس قم انجام گرفت حدود چهار ساعت به طول انجامید، فراگیران کل مسیر تولید سوسیس و کالباس را بازدید و مورد برسی فقهی قرار دادند.

در طول بازدید، مهندسین و ناظرین این کارخانه، به سؤالات فراگیران این دوره پاسخ دادند.

 

Powered by WPeMatico