مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی باهمکاری اصول فقه برگزار می کند؛ کرسی ترویجی روش شناخت فقهی موضوعات عرفی

Powered by WPeMatico