[rank_math_breadcrumb]

موضوع شناسی روش‌های نوین تولید مثل انسان

چکیده

از نظر پزشکی، روش‌های گوناگون کمکی در فرآیند باروری انسانی وجود دارد که امروزه باروری درون رحمی (I.U.I) و باروری خارج رحمی((I.V.F جزو مشهورترین آن موارد است. موضوع‌شناسی روش‌های رایج کنونی و بررسی ارتباط این مسایل با مباحث مختلف فقهی و تبیین پاره‌ای از احکام تکلیفی و وضعی این موضوع از مهم‌ترین مباحث مطرح در این نوشتار است. در مجموع، از دیدگاه بر خی از مراجع معظم تقلید، باروری مصنوعی با اسپرم شوهر(هومولوگ) فى‌حدّ ذاته (یعنى بدون در نظر گرفتن لوازم و تبعات آن) اشکالی نخواهد داشت و در الحاق نوزاد به پدر و مادر (صاحب اسپرم و تخمک) هیچ‌گونه تردیدی نیست.

 

کلید واژگان: باروری، روش‌های کمک‌باروری، حرمت، حلیت، نسب.

Powered by WPeMatico