جزا و جرم شناسی اختصاص1-کلیات حقوق جزا

حجت الاسلام والمسلمین حسینی

حزا و جرم شناسی عمومی 1 و 2

حجت الاسلام والمسلمین جواهری