پژوهش‌های در حال انجام گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی