پژوهش‌های در حال آماده سازی جهت انتشار - گروه پژوهشی پزشکی و تغذیه