جایگاه معاونت

جایگاه معاونت

اهمیت پژوهش در موضوعات احکام فقهی و اهتمام بنیان­‌گذاران مؤسسۀ موضوع­‌شناسی احکام فقهی، خود گویای جایگاه و وظایف معاونت پژوهشی در تبیین مسائل موضوع‌شناسی، تعیین مصادیق احکام، تولید علم و گسترش دانش موضوع‌شناسی در عرصۀ فقه، ارتقای جایگاه موضوع‌شناسی در بین موضوعات فقهی، تولید مبانی و اصول موضوع‌شناسی، کاربردی کردن دانش موضوع‌شناسی برای رفع نیاز جامعۀ هدف است. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هدایت کلیۀ امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی و نوآوری بر عهدۀ این معاونت می‌باشد. مؤسسه پنج گروه علمی با عنوان­‌های حقوقی ـ عبادات، اقتصادی، فرهنگی ـ اجتماعی، پزشکی ـ تغذیه و بنیادین را سامان داده که پژوهش‌های موضوع­‌شناسی در همین گروه‌­ها با نظارت معاونت پژوهش به بار می­‌نشیند.

شورای پژوهش، شورای مدیران و کتابخانه از زیرمجموعه­‌های این معاونت و تصویب نهایی آیین‌نامه‌های پژوهشی، تعیین خط‌‌مشی‌ها و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان گروه‌ها نیز فعالیت­‌های دیگر این معاونت هستند.