این معاونت از پاسخ به سوالات فقهی و استفتائات معذور می باشد.
لطفا فقط در ارتباط با موضوع شناسی احکام فقهی سوالات خود را مطرح نمائید.