پروژه های در حال انجام گروه بنیادین

  1. روش شناسی و روش تحقیق در موضوعات احکام فقهی
  2. موضوع شناسی در نگاه مراجع و اساتید