پژوهش‌های درحال آماده سازی و انتشار گروه بنیادین

  • پژوهش‌های درحال آماده سازی و انتشار گروه بنیادین
  1. پایان نامه شناسی موضوع شناسی احکام فقهی
  2. جمع آوری لیست کتب مرتبط با موضوع شناسی
  3. طراحی سوالات و پیاده سازی مصاحبه
  4. گردآوری مقالات مرتبط با موضوع شناسی
  5. مجموعه استفتائات اعتکاف فقهای امامیه از عصر غیبت تاکنون