پژوهش‌های در حال انجام گروه حقوقی و عبادی

  • پژوهش‌های در حال انجام گروه حقوقی و عبادی
  1. تعیین اول ماه های قمری
  2.  مانعیت در طهارات ثلاث
  3. شغل و کثیر السفر
  4.  حریم  املاک
  5. موضوع‌شناسی اکراه، اجبار، اضطرار و حرج
  6. موضوع‌شناسی قبله